About the ITS-directive

ITS-direktivet (2010/40/EU) är en handlingsplan för att harmonisera och påskynda införandet av ITS (Intelligenta transportsystem) i vägtransportsystemet och i gränssnittet till andra trafikslag.

Den ökade transportvolymen på vägarna i EU och medborgarnas krav på rörlighet innebär hög belastning på infrastrukturen och en ökad energiförbrukning vilket leder till miljömässiga problem. För att komma till rätta med dessa problem, har EU beslutat om ett ramverk, för att intelligenta transportsystem och tjänster ska kunna införas och användas på ett samordnat och enhetligt sätt.

Genom att såväl trafikanter som trafikledare får tillgång till innovativa tjänster ska de vara bättre informerade och kunna utnyttja transportnäten på ett säkrare och mer samordnat sätt.

Prioriterade delområden inom ITS

EU kan med stöd av direktivet utfärda ett antal bindande bestämmelser för olika delområden inom ITS. Följande delområden är prioriterade, och för dessa utarbetar unionen gemensamma specifikationer och standarder:

·         optimal användning av väg-, trafik- och resedata

·         kontinuitet i ITS-tjänster för trafikledning och hantering av godstransporter

·         ITS-tillämpningar till stöd för trafiksäkerhet och transportskydd

·         koppling av fordonet till transportinfrastrukturen Prioriterade åtgärder

I menyn hittar du information om de bestämmelser som EU har utfärdat om prioriterade åtgärder. Några av dem började gälla redan från och med 1 oktober 2015. På EU:S webbplats kan du ta del av hela direktivet och underliggande akter.

För mer information se denna EU Länk .

 

In English